Se sotmet a informació pública el projecte d’obres de la Fase VI-b de Mas Tomasi

22/06/2021

L’Ajuntament de Pals aprova inicialment el projecte d’obres de la Fase VI-b de Mas Tomasi i el sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils per a la seva consulta i  formulació d’al·legacions.

Així després de la seva publicació el dia 7 de juny al BOPG, el dia 8 al DOGC i al 9 de juny al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, s’inicia el procés d’exposició pública del 10 de juny al 23 de juliol de 2021.

L’objectiu d’aquest projecte és la pavimentació i acabament de les voreres i calçades de la xarxa viària, així com de la realització del soterrament de les xarxes d’enllumenat públic, telefonia, distribució elèctrica, hidrants i sanejament que han quedat totalment obsoletes.

El document de consulta, és el que acompanya la notícia. 

Transcorregut el termini d’exposició pública, si no s’han presentat al·legacions es procedirà a la seva aprovació definitiva.

Atès l’actual situació de COVID, les consultes presencials s’hauran de fer prèvia concertació telefònica a les oficines de l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9.00  a 14.00 h.

Informació addicional