Sessió de ple extraordinària 28 de juny

24/06/2023
 

Es convoca el ple de l’Ajuntament de Pals, en sessió extraordinària, pel proper 28 de juny, a les 19 hores, i a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia següent:

1. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions a les Corts Generals - Exp.núm.729/2023

2. Dació de compte del nomenament dels/de les tinents/es d'Alcaldia - Exp.núm.773/2023

3. Constitució de la Junta de Govern Local - Exp.núm.774/2023

4. Delegació de competències del Ple municipal a la Junta de Govern Local - Exp.núm.775/2023

5. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal - Exp.núm.776/2023

6. Dació de compte de la creació dels grups municipals - Exp.núm.777/2023

7. Creació de les Comissions Informatives de caràcter permanent - Exp.núm.778/2023

8. Establiment del règim dedicació i de les retribucions i assistències dels/de les càrrecs electes - Exp.núm.780/2023

9. Designació dels/de les representants municipals en els òrgans col·legiats - Exp.núm.781/2023

10. Creació del Consell de Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència - Exp.núm.782/2023

11. Modificació de la Comissió d’Estudi i Consulta d’Urbanisme - Exp.núm.783/2023

12. Aprovació inicial de la modificació de crèdit sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (MC 6.23) - Exp.núm.802/2023

13. Aprovació inicial de la modificació de crèdit sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (MC 7.23) - Exp.núm.803/2023

 

Informació addicional