Sessió de ple extraordinària d'abril 2022

19/04/2022

Es convoca el Ple de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper 20 d'abril de 2022, a les 19.30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia següent:
1.-Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit sota la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
2.-Aprovació incial de l'expedient de modificació de crèdit sota la modalitat de suplment de crèdit amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
3.-Reconeixement de la compatibilitat de la senyora Alba Viñas Mont-ros, funcionària interina de l'Ajuntament de Pals, per a l'exercici de l'activitat privada.
4.-Dació de compte del Decret núm. 228/2022, de 14 de març, en virtut del qua es nomena el senyor David Carbó Ribera, funcionari interí de l'Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça vacant d'agent de la Policia Local.
5.-Dació de compte del Decret núm.243/2022, de 20 de març, en virtut del qual es contracta la senyora Carme Ricar Farró, en règim laboral temporal i sota la modalitat d'interinitat per cobrir una plaça vacant de temporada, com a auxiliar administrativa de turisme.
6.-Dació de compte del Decret núm.249/2022, de 31 de març, en virtut del qual es contracta la senyora maria Oliveras Colomer i la senyora Maria Conxa Fàbregas Martí, en règim laboral temporal i sota la modalitat per circumstàncies imprevisibles de la producció, per l'elaboració de tastets al Mercat u la Fira del Ram de Vic.
7.-Dació de compte del Decret núm.251/2022, de 31 de març, en virtut del qual es nomena la senyora Noemí Morgado Becerro funcionària interina en prèctiques de l'Ajuntament de Pals. per a ocupar la plaça d'auxiliar administrativa, classificada a l'escala d'administració general, subescala auxiliar, subgrup de classifiació C2 i amb complement de destinació 14.

Informació addicional