Sessió de ple ordinari el 28 de setembre de 2023

26/09/2023
 

Es convoca el ple de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper 28 de setembre, a les 19 hores, i a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Dació de compte del Decret núm.832/2023, de 31 de juliol, en virtut del qual es declara vàlida la licitació i s'adjudica a la mercantil Idecas Servicios y Mantenimientos, SLU, el contracte del servei de netejad’edificis i dependències municipal - Exp.núm.1053/2022

3. Dació de compte del Decret núm.852/2023, de 2 d'agost, en virtut del qual es nomena el senyor Adrià Pons Hurtós funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local de Pals - Exp.núm.969/2023

4. Dació de compte del Decret núm.854/2023, de 2 d'agost, en virtut del qual es nomena, funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, el senyor Pau Cortada Maruny, per ocupar una plaça d’agent de la Policia Local de Pals - Exp.núm.970/2023

5. Dació de compte del Decret núm.909/2023, de 28 d'agost, en virtut del qual es nomena el senyor Marc Carbó Ibars personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Pals per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local de Pals - Exp.núm.972/2023

6. Dació de compte del Decret núm.910/2023, de 28 d'agost, en virtut del qual es nomena al senyor Alejandro Trujillo Bravo personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Pals per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local de Pals - Exp.núm.971/2023

7. Dació de compte del Decret núm.949/2023, de 7 de setembre, en virtut del qual es nomena a la senyora Laura Mercedes López funcionària en pràctiques de l'Ajuntament de Pals per a ocupar la plaça d’auxiliar administrativa - Exp.núm.619/2023

8. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria - Exp.núm.Exp.núm.1113/2023

9. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de la via verda per a unir el nucli dels Masos de Pals amb el nucli de la Platja de Pals - Exp.núm.Exp.núm.1000/2023

10. Aprovació inicial del projecte executiu per a la realització de les franges exteriors de protecció d’incendis forestals - Exp.núm.1150/2023

11. Mocions

12. Assumptes urgents

13. Precs i preguntes