Sessió de ple ordinària de febrer 2022

28/01/2022

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper 3 de febrer de 2022, a les 19.30 hores, i de forma telèmàtica, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors
2. Dació de compte del Decret núm.939/2021, de 29 de novembre, en virtut del qual es contracta la senyora Clara Yruela Johera, en règim laboral temporal i sota la modalitat d’obra o servei determinat, com a monitora de lleure per al Mercat de Nadal.
3. Dació de compte del Decret núm.966/2021, de 9 de desembre, en virtut del qual es nomena el senyor Alejandro Contreras Iglesias, funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local.
4. Dació de compte del Decret núm.56/2022, de 26 de gener, en virtut del qual es nomena el senyor David Carbó Ribera, funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local.
5. Proposta de nomenament del senyor Joan Parals Barceló per a ocupar el càrrec de jutge de pau substitut de Pals.
6. Aprovació definitiva de la modificació de la documentació per a l’establiment del servei públic d’estacionament amb limitació horària de vehicles a l’espai públic del municipi de Pals.
7. Increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Pals per l’aplicació de l’article 19.dos de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022.
8. Aprovació definitiva de l’actualització del nomenclàtor de carrers i numeració del municipi de Pals.
9. Mocions
10. Assumptes urgents
11. Precs i preguntes

Informació addicional