Sessió extraordinària 12 de novembre del ple de l’Ajuntament de Pals

10/11/2020

 Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió extraordinària, pel proper 12 de novembre, a les 19.30 hores, i de forma telemàtica, amb l’ordre del dia següent:

  1. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Pals de la senyora Maria Lluïsa Farràs Muñoz - Exp.núm.816/2020
  2. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit sota la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (MC 5.20)- Exp.núm.835/2020
  3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit sota la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (MC 6.20)- Exp.núm.836/2020
  4. Aprovació del conveni de comodat amb la comunitat de propietaris Paraíso de Pals per a la cessió temporal de l’ús del local situat al carrer Arenals de Mar, s/n, d’aquest terme municipal, amb motiu de la instal·lació d’una oficina municipal de turisme de l’Ajuntament de Pals

Per a la realització de la sessió s’emprarà el servei de videoconferència ZOOM, mitjançant el qual es dona compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. La sessió podrà seguir-se en directe des del canal oficial de l’Ajuntament de Pals a la plataforma Youtube

Informació addicional