Sessió extraordinària del Ple Municipal el dimecres 10 d'agost

03/08/2022

Es convoca el PLE de l'Ajuntament de Pals, en sessió extraordinària, pel pròxim 10 d'agost de 2022, a les 9.30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb l'ordre de l'endemà:

1. Aprovació de l'expedient d'ampliació de l'atribució per delegació de les competències del servei d'abastament d'aigua potable en alta del municipi de Pals al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona sobre els serveis i les infraestructures detallades a l'annex Exp.núm. 490/2022

2. Dació de compte del Decret núm. 683/2022, de 27 de juliol, en virtut del qual es nomena funcionari interí de l'Ajuntament de Pals a el senyor Jesús Garcia Sánchez per a ocupar la plaça d'agent de la Policia Local de Pals, classificada a l'escola d'administració especial, subescola de serveis especials, classe policia local, subgrup C1 (efectes econòmics) i amb complement de destinació 14 Exp. núm. 762 /2022

  • Ple ordinari 10 d'agost
  • Ple ordinari 10 d'agost