Sessió ordinària de ple de l'Ajuntament de Pals

22/07/2020

Es convoca convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper 22 de juliol, a les 19.00 hores, i de forma telemàtica, amb l’ordre del dia següent:

 1. Lectura i aprovació de les actes anteriors
 2. Dació de compte del Decret núm.385/2020, de 8 de juny, en virtut del qual es contracta el senyor Ferran Playan Urquizu, en règim laboral temporal i sota la modalitat d’interinitat per substitució, com a coordinador d’esports

Exp.núm.454/2020

 1. Dació de compte del Decret núm.467/2020, de 3 de juliol, en virtut del qual es contracta la senyora Maria Encarnación López Nieto, en règim laboral temporal i sota la modalitat d'interinitat, com a auxiliar administrativa de l'oficina municipal de turisme

Exp.núm.540/2020

 1. Dació de compte del Decret núm.401/2020, de 12 de juny, en virtut del qual es nomena el senyor David Carbó Ribera, funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça vacant d’agent de la Policia Local

Exp.núm.451/2020

 1. Dació de compte del Decret núm.402/2020, de 12 de juny, en virtut del qual es nomena el senyor Pedro Regualta Cruz, funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça vacant d’agent de la Policia Local

Exp.núm.466/2020

 1. Dació de compte del Decret núm.403/2020, de 12 de juny, en virtut del qual es nomena el senyor Alejandro Trujillo Bravo, funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça vacant d’agent de la Policia Local

Exp.núm.471/2020

 1. Dació de compte del Decret núm.404/2020, de 12 de juny, en virtut del qual es nomena el senyor Manuel Abril Montoro, funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça vacant d’agent de la Policia Local

Exp.núm.472/2020

 1. Dació de compte del Decret núm.458/2020, d'1 de juliol, en virtut del qual es contracta, en règim laboral temporal, i sota la modalitat d’obra o servei determinat, a la senyora Laia Pou Gibert per a desenvolupar les tasques de suport a la Brigada Municipal i a les Àrees de Turisme i Cultura

Exp.núm.122/2020

 1. Dació de compte de la Sentència núm.1174 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3, Rec 8/2019, de 12 de març de 2020
 2. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Pals mitjançant una transformació d’una plaça classificada a l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup de classificació C, subgrup C1 i amb complement de destinació 14, en una plaça classificada a l’escala d’administració general, subescala de gestió, grup de classificació A i subgrup A2

Exp.núm.342/2020

 1. Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de Pals corresponent a l’exercici 2019

Exp.núm.365/2020

 1. Acceptació de la cessió gratuïta efectuada a favor de l’Ajuntament de Pals per part del senyor Joan Silvestre Albertí d’una porció de terreny situat al carrer Sant Fructuós, 39, d’aquest terme municipal

Exp.núm.359/2020

 1. Pròrroga de la gestió, mitjançant la modalitat de concessió, del servei públic de l’escola bressol municipal de Pals i, amb aquest efecte, l’explotació de l’immoble i dels bens i instal·lacions que li estan adscrits

Exp.núm.442/2020

 1. Proposta de festes locals del municipi de Pals per a l’any 2021

Exp.núm.495/2020

 1. Mocions
 2. Assumptes urgents
 3. Precs i preguntes

Per a la realització de la sessió s’emprarà el servei de videoconferència ZOOM, mitjançant el qual es dona compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. La sessió podrà seguir-se en directe des del canal oficial de l’Ajuntament de Pals a la plataforma Youtube: https://www.youtube.com/user/ajuntamentpals

 

 

Informació addicional