Sessió ordinària de Ple Municipal el proper 31 de març

25/03/2021

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper 31 de març de 2021, a les 19.30 hores, i de forma telemàtica, amb l’ordre del dia següent:

 

1.Lectura i aprovació de les actes anteriors

2.Aprovació definitiva de la modificació de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de civisme i convivència ciutadana

Exp.núm.233/2020

3.Aprovació del conveni regulador per a la gestió de la tramitació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i altres expedients sancionadors, així com la delegació de la competència de la recaptació en voluntària i executiva derivada dels expedients entre l’Ajuntament de Pals i el Consell Comarcal del Baix Empordà

Exp.núm.191/2021

4.Dació de compte del Decret núm.1/2021, de 7 de gener, en virtut del qual es nomena el senyor Pedro Regualta Cruz, funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça vacant d’agent de la Policia Local

Exp.núm.3/2021

5.Dació de compte del Decret núm.52/2021, de 29 de gener, en virtut del qual es contracta, en règim laboral temporal, i sota la modalitat d’obra o servei determinat, el senyor Mohamed Kadimi per a desenvolupar les tasques d’operari de serveis de la Brigada Municipal

Exp.núm.65/2021

6.Dació de compte del Decret núm.50/2021, de 29 de gener, en virtut del qual es nomena el senyor Marc Carbó Ibars, funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local

Exp.núm.71/2021

7.Dació de compte del Decret núm.135/2021, de 25 de febrer, en virtut del qual es nomena la senyora Gisela Arceredillo Sastre, funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local

Exp.núm.171/2021

8.Aprovació inicial de la nova ordenança de circulació i estacionament al nucli antic de Pals

Exp.núm.234/2020

9.Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de circulació i seguretat vial

Exp.núm.175/2021

10.Adhesió de l’Ajuntament de Pals a la Xarxa Local SITMUN (Sistema d’informació territorial municipal)-Girona

Exp.núm.264/2021

11.Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.23, reguladora de la taxa per visites a la Torre de les Hores

Exp.núm.177/2021

12.Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.18, reguladora de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions

Exp.núm.195/2021

13.Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.8, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Exp.núm.178/2021

14.Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.15, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Exp.núm.201/2021

15.Aprovació provisional de l’ordenança fiscal municipal núm.30, reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics I grans transports

Exp.núm.205/2021

16.Dació de compte del Decret núm.130/2021, de 25 de febrer, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2020

Exp.núm.160/2021

17.Dació de compte del Decret núm.74/2021, de 8 de febrer, en virtut del qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit (MC 1.21)

Exp.núm.87/2021

18.Dació de compte de l'informe anual de resultats de la funció interventora que exigeix l'article 15 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector public local, en ocasió de la remissió de la liquidació del

pressupost de l’Ajuntament de Pals corresponent a l’exercici 2020

Exp.núm.183/2021

19.Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Pals en l'àmbit d'actuació delimitat pels carrers Avi Rajoler, Aniceta Figueres i de la Fàbrica, 4

Exp.núm.1010/2019

20.Adhesió de l’Ajuntament de Pals al Consorci de les Vies Verdes de Girona Exp.núm.163/2021

21.Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la senyalització específica a la via pública discrecional turística

Exp.núm.170/2021

22.Mocions

23.Assumptes urgents

24.Precs i preguntes

Per a la realització de la sessió s’emprarà el servei de videoconferència ZOOM, mitjançant el qual es dona compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. La sessió podrà seguir-se en directe des del canal oficial de l’Ajuntament de Pals a la plataforma Youtube

Informació addicional