Sessió ordinària del Ple Municipal, dijous 22 de setembre

19/09/2022

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper dijous 22 de setembre de 2022, a les 19.30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:
1.- Lectura i aprovació de les actes anteriors.
2.- Dació de compte del Decret núm. 683/2022, de 27 de juliol, en virtut del qual es nomena funcionari interí en pràctiques de l'Ajuntament de Pals al senyor Marc Carbó Ibars per a acupar una plaça d'agent de la Policia Local de Pals, enquadrada en l'escala, classe policia local, subgrup C1 (efectes econòmics) i amb complement de destinació 14.
3.- Dació de compte del Decret núm. 683/2022, de 27 de juliol, en virtut del qual es nomena funcionari interí en pràctiques de l'Ajuntament de Pals al senyor David Muñoz Oivé per a acupar una plaça d'agent de la Policia Local de Pals, enquadrada en l'escala, classe policia local, subgrup C1 (efectes econòmics) i amb complement de destinació 14.
4.- Dació de compte del Decret núm. 683/2022, de 27 de juliol, en virtut del qual es nomena funcionari interí en pràctiques de l'Ajuntament de Pals al senyor David Carbó Ribera per a acupar una plaça d'agent de la Policia Local de Pals, enquadrada en l'escala, classe policia local, subgrup C1 (efectes econòmics) i amb complement de destinació 14.
5.- Dació de compte del Decret núm. 683/2022, de 27 de juliol, en virtut del qual es nomena funcionari interí en pràctiques de l'Ajuntament de Pals al senyor alejandro Contreras Iglesias per a acupar una plaça d'agent de la Policia Local de Pals, enquadrada en l'escala, classe policia local, subgrup C1 (efectes econòmics) i amb complement de destinació 14.
6.- Revocacio de la resolució plenària de 29 d'agost de 2022, en virtut de la qual s'aprova provisionalment l'expedient per a la imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu de la realització de les obres d'urbanització de Mas Tomasi, fase VI-b, i aprovació provisional de l'esmentat expedient sobre la base de les noves condicions recollides a l'informe tècnic-econòmic emès per l'enginyera tècnica municipal el 2 de setembre de 2022.
7.- Rectificació de l'errada aritmètica de la resolució plenària de 29 d'agost de 2022, en virtut de la qual s'aprova inicialment el "Projecte d'expropiació per taxació conjunta de les finques incloses en el projecte constructiu del camí verd (fase primera) per unir el nucli de Pals amb el nucli dels Masos de Pals.
8.- A provació inicial del projecte executiu d'obertura i manteniment de les granges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes del municipi de Pals.
9.- Mocions
10.- Assumptes urgents
11.- Precs i preguntes

Informació addicional

  • Ple ordinari setembre