Sessió ordinària del Ple Municipal el dijous 26 de maig

24/05/2022

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper 26 de maig de 2022, a les 19.30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

 1. Lectura i aprovació de les actes anteriors
 2. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Pals mitjançant la incorporació de la plaça, de nova creació, d’auxiliar de serveis d’equipaments culturals, reservada a personal laboral, pertanyent al grup AP i amb una dedicació de la jornada del cent per cent, i l’ampliació de la dedicació de la plaça d’enginyer/a tècnica/a (Exp.núm.468/2022).
 3. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.3, reguladora de l’Impost sobre béns immobles (Exp.núm.274/2022).
 4. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.5, reguladora de l’Impost de construccions instal·lacions i obres (Exp.núm.273/2022).
 5. Proposta de festes locals del municipi de Pals per a l’any 2023 (Exp.núm.473/2022).
 6. Ratificació de la dissolució i liquidació de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent (Exp.núm.490/2022).
 7. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del sistema viari del vial nord al municipi de Pals (Exp.núm.826/2021).
 8. Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la via verda del tram del nucli urbà als Masos de Pals (Exp.núm.827/2021).
 9. Sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica ordinària del Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals al municipi de Pals previ a la seva aprovació inicial (Exp.núm.487/2022).
 10. Mocions. 
 11. Assumptes urgents.
 12. Precs i preguntes.
 • Ple municipal 26 de maig
 • Ple municipal 26 de maig