Sessió ordinària del Ple Municipal el dijous 28 de juliol

22/07/2022

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper 28 de juliol de 2022, a les 19.30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Dació de compte del Decret núm.642/2022, de 15 de juliol, en virtut del qual es nomenen els alcaldes accidentals per al període comprès entre el 16 i el 22 de juliol de 2022, ambdós inclosos Exp.núm.722/2022.
3. Dació de compte del Decret núm.521/2022, de 14 de juny, en virtut del qual es contracta, en règim laboral temporal, i sota la modalitat d’eventual per circumstàncies de la producció previsible, el senyor Eduard Pujadas Farràs per a desenvolupar tasques de suport a la Brigada Municipal Exp.núm.117/2022.
4. Dació de compte del Decret núm.517/2022, de 13 de juny, en virtut del qual es contracta, en règim laboral temporal, i sota la modalitat d’eventual per circumstàncies de la producció previsible, el senyor Guillem Plaja Pera per a desenvolupar les tasques d’auxiliar administratiu de l’oficina municipal de turisme Exp.núm.558/2022.
5. Dació de compte del Decret núm.548/2022, de 23 de juny, en virtut del qual es nomena funcionària interina de l’Ajuntament de Pals la senyora Meryem el Amouari Najli per a ocupar la plaça d’agent de la Policia Local de Pals, classificada a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, subgrup C1 (efectes econòmics) i amb complement de destinació 14 Exp.núm.640/2022.
6. Dació de compte del Decret núm.547/2022, de 28 de juliol, en virtut del qual es nomena funcionari interí de l’Ajuntament de Pals el senyor Joan Mac-Cragh Sala per a ocupar la plaça d’agent de la Policia Local de Pals, classificada a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, subgrup C1 (efectes econòmics) i amb complement de destinació 14 Exp.núm.641/2022.
7. Dació de compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 15 de juny de 2022, en virtut del qual s’acorda l’establiment dels preus públics proposats per l’Àrea municipal de Cultura en el seu informe d’1 de juny de 2022 Exp.núm.561/2022.
8. Dació de compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 15 de juny de 2022, en virtut del qual s’acorda l’establiment del preu públic proposat per l’Àrea municipal de Cultura en el seu informe de 3 de juny de 2022 Exp.núm.573/2022.
9. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Pals corresponent a l’exercici 2021 Exp. núm.446/2022.
10. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (MC 4.22) Exp.núm.642/2022.
11. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (MC 5.22) Exp.núm.643/2022.
12. Verificació del segon text refós del Pla especial urbanístic del càmping Playa Brava Exp.
núm.1031/2019.
13. Recepció de les obres d’urbanització i acceptació de la cessió gratuïta efectuada a favor de l’Ajuntament de Pals d’una porció de terreny situada al carrer Quermany, 18, d’aquest terme municipal Exp.núm.620/2020.
14. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a la delimitació de l’àmbit del Pla de Millora Urbana del carrer de la Muralla, 37, de Pals Exp.núm.991/2021.
15. Mocions.
16. Assumptes urgents.
17. Precs i preguntes.

  • Sessió ordinària del Ple Municipal el dijous 28 de juliol
  • Sessió ordinària del Ple Municipal el dijous 28 de juliol