Sessió ordinària del Ple Municipal el proper 22 de juliol

20/07/2021

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper 22 de juliol de 2021, a les 19.30 hores, i de forma telemàtica, amb l’ordre del dia següent:

 1. Lectura i aprovació de les actes anteriors
 2. Dació de compte de les contractacions laborals temporals dels senyors Arnau Martí Sánchez i Ferran Agustí Fernández per a desenvolupar les tasques de suport a la Brigada Municipal en el marc del projecte d’ocupació «Brigada Jove 2021 de l’Ajuntament de Pals» - Exp.núm.70/2021
 3. Dació de compte del Decret núm.500/2021, de 21 de juny, en virtut del qual es contracta el senyor Guillem Plaja Pera, en règim laboral temporal i sota la modalitat d’obra o servei determinat, com a auxiliar administratiu de turisme - Exp.núm.568/2021
 4. Dació de compte de la renúncia del senyor Jose García Rael com a membre de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Pals - Exp.núm.780/2019
 5. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Pals corresponent a l’exercici 2020 - Exp.núm.388/2021
 6. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit sota la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (MC 5.21) - Exp.núm.636/2021
 7. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit sota la modalitat de suplement de crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (MC 6.21) - Exp.núm.637/2021
 8. Pròrroga de la gestió, mitjançant la modalitat de concessió, del servei públic de l’escola bressol municipal de Pals i, amb aquest efecte, l’explotació de l’immoble i dels bens i instal·lacions que li estan adscrits - Exp.núm.505/2021
 9. Pròrroga de la qualificació com a zona turística a efectes d’horaris comercials del municipi de Pals - Exp.núm.312/2021
 10. Proposta de festes locals del municipi de Pals per a l’any 2022
 11. Mocions
 12. Assumptes urgents
 13. Precs i preguntes

Per a la realització de la sessió s’emprarà el servei de videoconferència ZOOM, mitjançant el qual es dona compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. La sessió podrà seguir-se en directe des del canal oficial de l’Ajuntament de Pals a la plataforma Youtube

Informació addicional