Sessió ordinària del Ple Municipal el proper 25 de novembre

22/11/2021

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper 25 de novembre de 2021, a les 19.30 hores, i a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia següent:

1.Lectura i aprovació de les actes anteriors
2.Dació de compte del Decret núm.740/2021, de 22 de setembre, en virtut del qual es contracta el senyor Joan Pita Reig, en règim laboral temporal i sota la modalitat d’interinitat per substitució, com a conserge de la Torre de les Hores
3. Dació de compte del Decret núm.770/2021, de 4 d’octubre, en virtut del qual es nomena la senyora Cristina Romero Encinas, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça d’agentde la Policia Local - Exp.núm.1000/2019
4. Dació de compte del Decret núm.844/2021, de 21d’octubre, en virtut del qual es nomena el senyor Manuel Compaña Cortés, funcionari interí del’Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local - Exp.núm.938/2021
5. Dació de compte del Decret núm.891/2021, de 12 de novembre, en virtut del qual es contracta la senyora Esther Reig del Campo, en règim laboral temporal i sota la modalitat d’interinitat per substitució, com a auxiliar administrativa de turisme - Exp.núm.1016/2021
6. Devolució de la garantia definitiva constituïda per la mercantil FCC Medio Ambiente, SA, amb motiu de l’adjudicació de la concessió del servei públic de recollida d’escombraries, així com el seu trasllat a l’abocador - Exp.núm.821/2021
7. Modificació de la composició de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Pals - Exp.núm.1014/2021
8. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter - Exp.núm.878/2021
9. Aprovació de la compensació econòmica per desequilibri econòmic financer en la concessió, per part de la mercantil Suara Serveis, SCCL, i amb relació el curs 2020-2021, del servei públic de l’escola bressol municipal de Pals i, amb aquest efecte, l’explotació de l’immoble i dels bens i instal·lacions que li estan adscrits - Exp.núm.994/2021
10. Dació de compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 6 d’octubre de 2021, en virtut del qual s’estableixen els preus públics proposats per l’Àrea municipal de Joventut en el seu informe de 30 desetembre de 2021 - Exp.núm.853/2021
11 Mocions
12 Assumptes urgents
13 Precs i preguntes

 

Informació addicional