Sessió ordinària del Ple Municipal el proper 28 de gener

28/01/2021

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària i urgent, pel proper 28 de gener de 2021, a les 19.30 hores, i de forma telemàtica, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors
2. Increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Pals per l’aplicació de l’article 18 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 - Exp.núm.36/2021
3. Dació de compte del Decret núm.848/2020, d’11 de desembre, en virtut del qual es contracta la senyora Roser Escuder Colomer, en règim laboral temporal i sota la modalitat d’interinitat per substitució, com a auxiliar administrativa de la Policia Local - Exp.núm.928/2020
4. Dació de compte del Decret núm.850/2020, d’11 de desembre, en virtut del qual es contracta la senyora Marina Cid Riera, en règim laboral temporal i sota la modalitat d’obra o servei determinat, per a desenvolupar les tasques de monitora de lleure en els tallers i les activitats infantils que es realitzaran el 22 i el 23 de desembre de 2020 - Exp.núm.929/2020
5. Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla Especial de regulació dels establiments de pública concurrència i dels rètols a les zones d'edificació històrica del Pedró i el seu entorn - Exp.núm.1067/2019
6. Mocions
7. Assumptes urgents
8. Precs i preguntes

Per a la realització de la sessió s’emprarà el servei de videoconferència ZOOM, mitjançant el qual es dona compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. La sessió podrà seguir-se en directe des del canal oficial de l’Ajuntament de Pals a la plataforma Youtube