Subvenció per participar a la cursa solidària ONCOLLIGA 2022

16/09/2022

Avui s’ha publicat al Butlletí oficial de Província de Girona l’extracte de convocatòria de subvencions per participar en la cursa solidària ONCOTRAIL 2022.

A partir d’avui mateix teniu disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pals un enllaç a la sol·licitud.

Per poder participar en aquesta convocatòria heu de complir els següents requisits:

1.Qualsevol entitat o associació sense afany de lucre que reuneixi els requisits següents:

  • Estar legalment constituïdes i tenir la seu social en el terme municipal de Pals.
  • Estar inscrites en el Registre General d’Entitats de l’Ajuntament de Pals (en endavant, l’Ajuntament) i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

2.Una persona física en l’àmbit individual en representació de l’equip.

En totes les sol·licituds, ja siguin realitzades per entitat/associació sense afany de lucre com per una persona física, la composició de l’equip serà del setanta-cinc per cent (75%) de persones empadronades al municipi de Pals (com a mínim quatre membres).

La subvenció màxima que pot rebre cada equip serà de 200€.

Us recordem que teniu termini fins al dia 7 d’octubre per fer la sol·licitud a través del tràmit específic que trobareu a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pals https://pals.eadministracio.cat/info.1.

Es disposarà fins al dia 15 de novembre per a justificar la subvenció, que s’abonarà en un únic pagament un cop el beneficiari hagi presentat la següent documentació:

  1. Comprovant emès per l’entitat organitzadora, d’haver realitzat la quota d’inscripció de l’equip així com els donatius mínims que estableixin cada any les entitats organitzadores.
  2. Així mateix relació facilitada per l’organització de l’esdeveniment, en què constin els noms dels components de l’equip i que han de coincidir amb la relació presentada en la sol·licitud.
  3. Fotografia acreditativa en la que consti el logotip de l’Ajuntament de Pals en la samarreta de l’equip.

Les subvencions s’han de justificar documentalment a través de la seu electrònica.

  • Oncotrail