Subvencions per a la realització d'accions de formació per a persones desocupades

14/05/2020

Subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP)

Subvencions públiques per a la realització d’accions formatives, adreçades de manera prioritària a persones desocupades, amb la finalitat de configurar aquesta oferta formativa de qualitat, diversa i suficient en el conjunt del territori, accessible i adaptada als/a les potencials candidats/ates, ajustada a les necessitats sectorials i territorials i que respecti el principi d’equilibri territorial.

El termini de presentació de sol·licituds és del 25 de maig al 10 de juny de 2019, ambdós inclosos.

  • A qui va dirigit? Les entitats de formació inscrites o acreditades, en l’especialitat sol·licitada, en el corresponent Registre de centres i entitats de formació professional per a l’ocupació.
  • Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats següents, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya: Les administracions públiques d’àmbit local i les entitats que hi estiguin adscrites o vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, inscrites al Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 

Informació addicional