Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

09/03/2021

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

El 5 de març de 2021 s'ha publicat la Resolució TES/585/2021, de 23 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2021.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

  • S'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el 30 d'abril de 2021. (Del 6/3/2021 al 30/4/2021).

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

  • Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya. (nascudes fins el 31/12/1956)

Quins són els imports màxims de lloguer mensual?

  • 550 € mensuals per a la demarcació de Girona, en cas que la unitat de convivència hi hagi alguna persona amb mobilitat reduïda reconeguda l'import màxim de lloguer mensual és de 900€.

Com i on s’han de sol·licitar?

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida. Les sol·licituds es poden presentar a: 

  1. Telemàticament a la web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

 

Informació addicional