Tràmit per instal·lar una parada de venda ambulant a Pals aquest 2020

29/05/2020
  • S’obre el tràmit de la instal·lació de parades de venda ambulant dins el terme municipal de Pals dins la campanya d’ajuda a la reactivació econòmica local amb motiu de la situació d’alarma ocasionada per la COVID-19

El 29 de maig de 2020 es dicta el Decret núm.358/2020, en virtut del qual s’autoritza la posada en funcionament, de forma immediata, de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de l’ús del domini públic municipal, aprovada inicialment pel Ple municipal el 28 de maig de 2020 (exp.núm.404/2020), amb la finalitat de pal·liar l’impacte econòmic que ha significat per als sectors de la hostaleria i la restauració (bars i restaurants) la crisi sanitària del COVID-19. Amb aquesta finalitat s’informa que:

La persona interessada en instal·lar, de forma excepcional, i fins el 31 de desembre de 2020, una parada de venda ambulant, o similar, al terme municipal de Pals haurà de presentar una sol·licitud, mitjançant model normalitzat, a la qual faran constar el tipus d’activitat, la ubicació, la superfície ocupada i el requeriment de serveis públics que puguin necessitar.

El termini de presentació de la sol·licitud serà de deu dies hàbils a comptar des de l’1 de juny de 2020, finalitzant aquell el 12 de juny de 2020.

Finalitzat aquest termini es valorarà, de forma directa i per ordre d’entrada, la idoneïtat de la sol·licitud presentada, acceptant-la, denegant-la o bé requerint la seva esmena mitjançant la incorporació de canvis respecte de la proposta inicial. Així, per exemple, podria esmenar-se la ubicació sol·licitada.

S’autoritzaran un total de cinc parades de venda ambulant, o similar. En cas que es presentin més sol·licituds es quedaran en reserva, valorant-se posteriorment si alguna de les anteriors renuncia a la seva autorització durant el període reconegut.

El termini per a resoldre, i notificar, la sol·licitud presentada serà de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació. En cas de no resoldre’s, i notificar-se, dins el termini assenyalat, aquella s’entendrà desestimada per silenci administratiu negatiu.