Verificació de la modificació puntual del PGOU de la via verda del tram del nucli urbà als Masos

09/06/2022

El 26 de maig de 2022 el Ple de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, verifica el text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la via verda del tram del nucli urbà als Masos de Pals.

El text refós incorpora les prescripcions establertes per l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 27 d’abril de 2022.

Feta la verificació pel Ple, es trasllada el document a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona perquè en doni la seva conformitat i faci la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

  • Pals