Grups municipals

El grup municipal és el conjunt de persones que es van presentar sota una mateixa candidatura en les eleccions municipals. 

El grup municipal té reconeguts drets col·lectius i és al grup a qui es dóna presència a les comissions informatives municipals. Cada regidor i regidora haurà d’adscriure’s com a mínim a una comissió.

El nombre de regidors i regidores que integren cada grup municipal depèn dels vots obtinguts per la candidatura corresponent en les eleccions municipals. Cada grup municipal designa un regidor o regidora que exerceix les funcions de portaveu.

Fruit de les eleccions locals el consistori ha passat a tenir quatre grups municipals, corresponents a les quatre candidatures que van obtenir representació:

Grup municipal

Junts x Pals - Esquerra Republicana de Catalunya

Membres

Senyor Carles Pi Renart

Senyora Eva Safont Coll

Senyor Xavier Coll i Rovira

Senyor Martí Duran i Bofill

Senyora Sílvia Monar i Aynier

Portaveus

Senyor Carles Pi Renart (titular)

Senyora Eva Safont Coll (suplent)

 

Grup municipal

Junts per Catalunya

Membres

Senyor Sergi Brull i Costa

Senyora Mireia Bonilla i Oliveras

Senyor Alexandre Creixell Hontangas

Portaveus

Senyor Sergi Brull i Costa (titular)

Senyora Mireia Bonilla i Oliveras (suplent)

 

Grup municipal  PSC -CP

Membres

Senyora Marisol Perea Martín

Senyora Estefanía Peralta Rubio

Portaveus

Senyora Marisol Perea Martín (titular)

Senyora Estefanía Peralta Rubio (suplent)

 

Grup municipal

Compromis amb Pals

Membre/Portaveu Senyor Narcís Subirana Feliu