Junta de Govern Local

El 4 de juliol de 2019 el Ple municipal, en sessió extraordinària, constitueix la Junta de Govern Local, la qual queda integrada pels/per les membres següents:

Presidència:

- Senyor Carles Pi Renart, en qualitat d’alcalde.

Vocals:

- Senyor Sergi Brull i Costa, en qualitat de primer tinent d’Alcaldia.

- Senyora Eva Safont Coll, en qualitat de segona tinenta d’Alcaldia.

- Senyor Alexandre Creixell Hontangas, en qualitat de tercer tinent d’Alcaldia.

 

Assistiran amb veu, però sense vot, els senyors Xavier Coll i Rovira i Martí Duran i Bofill, i les senyores Sílvia Monar i Aynier i Mireia Bonilla i Oliveras.