Regidories delegades

El 8 de juliol de 2019 es dicta el Decret núm.653/2019, en virtut del qual s’efectua, a favor dels/de les regidors/es que s'hi relacionen, una delegació general d’atribucions de gestió dels assumptes de les seves respectives àrees d’actuació. Aquest Decret es publica al Butlletí Oficial de la Província de Girona el 12 de juliol de 2019.