Tinents d'alcalde

Es nomenen tinents/es d’Alcaldia de l’Ajuntament de Pals, als/a les regidors/es que a continuació es relacionen, el primer dels quals substituirà a la present Alcaldia en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat:

  1. Primer tinent d’Alcaldia: senyor Sergi Brull i Costa.
  2. Segona tinent d’Alcaldia: senyora Eva Safont Coll.
  3. Tercer tinent d’Alcaldia: senyor Alexandre Creixell Hontangas.