Acció Social, Salut, Gent Gran i Igualtat

Regidora:

Mita Sicars
Correu: msicars@pals.cat
Tel: 972 63 61 61

Horari de visites: hores convingudes

Per demanar informació o sol·licitar visita amb cita prèvia amb Serveis Socials: 
Al telèfon 639 028 243 - dilluns a divendres de 09:00 h a 14:00 h

Personalment a l’Ajuntament, dilluns i dimecres de 9 a 14h

A) ÀMBIT D'ACTUACIÓ:

- La planificació, gestió i execució de les polítiques de serveis socials i, en particular, les relatives a la família, la infància i l’adolescència, la gent gran, les persones amb discapacitats, la immigració, les persones amb situació d’urgència social i la ciutadania en general.

 1. Serveis Socials (ABSS).
 2. Gent gran.
 3. Solidaritat.
 4. Sanitat pública.
 5. Consultori mèdic.

B) FUNCIONS I COMPETÈNCIES: 

 • La planificació, gestió i execució de les polítiques de serveis socials i, en particular, les relatives a la família, la infància i l’adolescència, la gent gran, les persones amb discapacitats, la immigració, les persones amb situació d’urgència social i la ciutadania en general.
 • La gestió i la promoció de serveis i activitats adreçats als col·lectius amb factors de risc social abans esmentats.
 • La col·laboració amb les entitats del tercer sector.
 • La gestió de l’àrea bàsica de serveis socials i dels serveis d’atenció domiciliària.
 • La planificació, la gestió i l’execució de les polítiques de dones.
 • La gestió de la salut pública i, en particular, la promoció de la salut i el control alimentari i sanitari.
 • La gestió i l’atenció ciutadana en matèries relacionades amb les seves atribucions.
 • La gestió del patrimoni que estigui directament adscrit a l’Àrea: centre cívic, sala polivalent, parc de salut, itineraris saludables i dependències que li siguin assignades a Ca la Pruna.
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.

Qui s'hi pot adreçar? Totes les persones empadronades en el municipi


Treballadora social: 
Dilluns a divendres: 09:00 h a 14:00 h.
Visites per cita prèvia dilluns i dimecres de 9 a 14 h
Contacte:

Educadora social: 
Dimecres: de 10:00 h a 13:00 h
Divendres: de 10:00 h a 13:00 h
Contacte: 

Quins serveis s'ofereixen?

Equip d'Atenció Social Bàsica

Servei d'ajuda al domicili

Servei de Teleassistència

Servei de gestió de la llei de la dependència

Servei d'assessorament i préstec d'ajudes tècniques

Equip d'Atenció a la Infància i l'adolescència

Equip d'atenció psicològica

Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran

Programes:

Ajuts socials d’urgència

Ajuts escolars

Servei d’Intervenció Educativa (SIE)

Servei de transport adaptat al Centre de Dia

Suport a entitats i iniciatives de finalitat social i solidària

Servei d'ajuda al domicili

El servei d’ajuda al domicili ofereix suport per a realitzar tasques al domicili de la persona dependent. S’adreça a persones que, de forma temporal o permanent, no poden realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. El principal objectiu és mantenir la persona al seu domicili i millorar la qualitat de vida.

Qui ho pot sol·licitar? Persones en situació de dependència (per exemple: persones grans, famílies amb infants discapacitats, adults amb malaltia mental, etc.).
Quines ajudes s’ofereixen? Aquest servei inclou dos tipus d’ajudes:

 • Atenció i cura de la persona al domicili: Suport amb la higiene i la cura personal, l’alimentació, el suport al seguiment mèdic i presa de la medicació, els desplaçaments, acompanyaments fora del domicili, etc.
 • Atenció a les necessitats de la llar: Suport per la neteja de la llar, fer el llit, fer el menjar, rentar la roba i totes aquelles tasques que la persona dependent no pot realitzar.
 • També es treballa per a l’aprenentatge d’hàbits: afavorir la cura personal, el manteniment de la llar, la cura de menors o el foment de les pautes d’higiene, l’alimentació, etc.

Com es pot sol·licitar?

Les persones interessades en els serveis d'ajuda a domicili cal que sol·licitin cita prèvia als serveis socials. 
Documentació complementaria. Càlcul SAD i Documentació necessària SAD.

 • Informació, orientació i assessorament per facilitar solucions als problemes que es plantegin.
 • Atenció a les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies i grups amb dificultats econòmiques, manca de recursos, marginació, etc.
 • Treball amb les entitats i serveis del poble.
 • Informació i suport en la gestió dels tràmits de diferents recursos i prestacions socials de tots els àmbits: infància, família, dependència, etc.