Escola Bressol Quermany Petit

L’Escola Bressol Municipal Quermany Petit és un centre de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal(gestionat per Suara Cooperativa) que acull infants d’edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys. A l’escola, pares i mares i equip educatiu ajuden els infants a desenvolupar la seva personalitat en un ambient motivador, harmònic, de llibertat i autonomia, tot reforçant la idea de l’escola bressol com a primer graó en el sistema educatiu.

Des del centre, a més, s’ofereix als nens i nenes i a les seves famílies un centre acollidor. Un espai còmode i segur on els infants trobin oportunitats per descobrir-se en el seu entorn natural i social, i on les famílies trobin un suport a la seva funció com a pares i mares i on es potenciï el seu paper de primers educadors dels infants. Un espai, en definitiva, integrat al municipi i exemple de convivència, participació i de cohesió familiar.

Entre les prioritats del projecte educatiu de l’Escola Bressol Municipal Quermany Petit hi ha el treball de la quotidianitat i l’aprofundiment en els moments de cura i relació. El centre proporciona un context de desenvolupament on tot el que esdevé quotidià ha de tenir per a l’infant un valor educatiu. Totes les situacions i vivències del dia a dia dels nens i nenes s’han de posar en valor en la programació i ser considerades com a activitats educatives. Així doncs, esdevenen l’eix central de l’ambient educatiu a l’escola bressol i comparteixen el seu valor formatiu amb el joc i l’experimentació promovent, així, el desenvolupament de les capacitats dels infants.

"El joc serà l'activitat privilegiada amb totes les seves variants"

 Escola Bressol Quermany 

HORARI

De 8 h. a 17:30 h.

QUOTES ESCOLA BRESSOL (curs escolar de setembre a juny):
Matrícula anual 75,00 €
- Opció horària A
Quota mensual jornada partida 09:00 a 12:15 i 15:00 a 17:00 149,50 €
Dinar de càtering i descans 12:15 a 15:00 110,00 € mensuals /6,50 € diaris
Dinar amb menjar de casa i descans (*) 12:15 a 15:00 70,00 € mensuals /4,50 € diaris
- Opció horària B
Quota mensual jornada intensiva 08:00 a 15:00 149,50 €
Dinar de càtering i descans 80,00 € mensuals /4,50 € diaris
Dinar amb menjar de casa i descans (*) 60,00 € mensuals /3,50 € diaris
- Opció horària C
Quota mensual matins 08:00 a 12:15 115,00 €
Servei de migdia sense dinar 12:15 a 13:00 25,00 € mensuals /2,00 € diaris
Servei de migdia amb càtering 12:15 a 13:00 105,00 € mensuals /6,00 € diaris
Servei de migdia amb dinar de casa (*) 12:15 a 13:00 40,00 € mensuals /3,00 € diaris
- Opció horària D
Quota mensual tardes 15:00 a 17:00 75,00 €
Hores addicionals (**)
Fixes mensuals 30 € mensuals per hora o fracció
Hores esporàdiques 2,50 € per hora o fracció
(*) només pels nadons (P0)
(**) el còmput d’hores de permanència dels infants a l’escola mai pot ser superior a 8 hores

QUOTES DEL CASALET D’ESTIU DE L’ESCOLA BRESSOL (juliol i agost):

Preu alumnes / Preu no alumnes

Matrícula i quota de material 45,00 € 70,00 €
Quota mensual jornada complerta: 08:00 a 12:45 i 15:00 a 17:00 149,50 € 175,00 €
Quota mensual matins 08:00 a 12:45 115,00 € 140,00 €
Quota mensual tardes 15:00 a 17:00 75,00 € 95,00 €


Quota setmanal jornada complerta 08:00 a 12:45 i 15:00 a 17:00 55,00 € 70,00 €
Tardes esporàdiques: 15:00 a 17:00 5,00 € 5,00 €
Servei de migdia sense càtering: 12:15 a 13:15 25,00 € mensuals /2,00 € diaris
Servei de migdia amb càtering: 12:15 a 13:15 105,00 € mensuals /6,00 € diaris 110,00 € mensuals /6,00 € diaris
Dinar i descans amb menjar de casa (*): 12:15 a 15:00 60,00 € mensuals /5,00 € diaris 60,00 € mensuals /5,00 € diaris
Dinar i descans amb càtering: 12:15 a 15:00 130,00 € mensuals /6,50 € diaris 130,00 € mensuals / 6,50 € diaris
(*) només pels nadons (P0)

Nota: la tarifa d’alumnes s’aplicarà als nens que ja estiguessin matriculats a l’escola en el curs que acaba al juny o ja tinguin matrícula formalitzada per començar el curs al setembre.

Beneficis fiscals:
1. Per família nombrosa o família monoparental (degudament acreditat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies): 10% de descompte en tots els serveis
2. Per alumnes amb certificat de discapacitat superior al 33%: 10% de descompte en tots els serveis
3. Per tenir varis fills matriculats en el mateix servei: 20% de descompte en els serveis per al 2n fill matriculat i 30 % de descompte en els serveis per al 3r i successius fills matriculats.
Aquests beneficis no són acumulables excepte en el cas de discapacitats.

CALENDARI

SERVEIS
L’Escola Bressol disposa dels següents serveis:

  •  Menjador: càtering CAPGIR
  •  Casalet d’estiu: els mesos de juliol i agost el centre està obert per fer activitats d’estiu amb els infants
  •  Espai Familiar “La Tribu”: espai de joc i relació, dinamitzat per una professional de l’educació, que convida a les famílies amb infants menors de tres anys a explorar i relacionar-se entre sí i entre les diferents famílies. Els infants gaudiran del joc lliure i de diferents propostes, i els pares i mares podran compartir l’experiència d’educar mentre acompanyen els seus fills.

ESCOLA BRESSOL QUERMANY PETIT

Adreça: C/ Quermany, 20 - 17256 - Pals 
Tel. 972 66 72 98 
A/e: quermanypetit@suara.coop
Escola bressol gestionada per Suara Cooperativa
https://www.facebook.com/ebquermanypetit/timeline

Adjunts: