Governació i Règim Intern

Regidor

Alcalde - Carles Pi Renart
Correu: alcaldia@pals.cat
Tel: 972636161
Horari d'atenció al públic: hores concertades

 

Secretari Municipal:

Correu: secretaria@pals.cat
Telf.: 972 63 61 61
Horari d'atenció al públic: hores concertades


a) Àmbit d’actuació:

 • Policia Local.
 • Seguretat ciutadana.
 • Protecció civil.
 • Transport públic.
 • Serveis Generals.

b) Funcions i competències:

 • Les funcions de Secretaria, l’assessorament, la representació i la defensa jurídica de l'Ajuntament, així com la gestió de les publicacions oficials.
 • L’establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública.
 • L’impuls d’estratègies i avaluació de l’administració de l’ajuntament, així com la seva estructura i dimensionament, organització, funcionament i coordinació.
 • La formació i la gestió de personal municipal.
 • La seguretat ciutadana.
 • El trànsit i l’aparcament.
 • La mobilitat i el transport públic.
 • Les emergències i la protecció civil.
 • Les relacions i comunicació institucionals amb caràcter general i sempre que no es tracti de matèries pròpies d’altres àmbits.
 • La gestió i l’atenció ciutadana en matèries relacionades amb les seves atribucions.
 • La tramitació del POUM i altres instruments de planejament, juntament amb l’Àrea d’Urbanisme.
 • La gestió del patrimoni que estigui directament adscrit a l’Àrea: dependències de la Policia Local i Casa Consistorial.
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.