Padró d'habitants

Contacte Població:

Marissa Curanta i Girona

Correu: padrohabitants@pals.cat
Tel.: 972 63 61 61

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El Padró municipal d'habitants és un registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Correspon als ajuntaments la seva creació, manteniment, revisió i custòdia, i a l'Institut Nacional d'Estadística  la coordinació dels padrons de tots els municipis, així como realitzar les comprovacions oportunes.  Des de l'1 de maig de 1996, el Padró municipal  que  es renovava  cada cinc anys, es transforma en padró continu, de gestió informatitzada i amb una revisió, la data de referència de la qual és l'1 de gener de cada any. Cal no confondre el padró municipal d'habitants, que és un registre de la població que realitzen els municipis, amb el cens de població que és una operació estadística estatal sobre l'estructura de la població.

El veïnatge administratiu es refereix a l’empadronament. És objecte de regulació per part de la legislació de règim local, la qual exigeix a tot espanyol o estranger que visqui a territori espanyol, estar empadronat  en el municipi on resideixi habitualment i si resideixen en diversos municipis, en aquell municipi en què habitin més temps l’any.

Documentació que cal preparar abans d'empadronar-se i per fer canvi de domicili:

Haurà d’adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

  • DNI, targeta de residència o passaport de l’interessat.
  • Escriptura de propietat o rebut de l’IBI del domicili en cas que sigui propietari.
  • Contracte de lloguer del domicili en cas que sigui llogater.
  • Si l’interessat no és el propietari del domicili o no és el titular del contracte de lloguer, haurà d’adjuntar una autorització escrita i signada pel propietari o el titular del contracte, juntament amb una còpia del document d’identitat d’aquesta persona.
  • En cas que hi hagi menors que també s’hagin d’empadronar, DNI, targeta de residència o passaport del menor. En cas que no tingui aquesta documentació i sigui menor de 14 anys, podrà presentar-se el llibre de família o certificat de naixement.
  • En cas que en el domicili ja hi consti alguna altra persona empadronada, caldrà una autorització signada per aquesta persona on manifesti que autoritza l’empadronament del sol·licitant. També s’haurà d’adjuntar una còpia del document d’identitat de la persona que autoritza.

L’interessat haurà d’indicar el municipi on estava empadronat anteriorment i el seu nivell d’estudis.

Tots els majors d’edat que s’hagin d’empadronar al mateix domicili, hauran de presentar la sol·licitud de manera individual, amb certificat digital o idcat mòbil propi.

Un cop l’àrea del Padró d’Habitants rebi la sol·licitud, es revisarà la documentació aportada i en cas que falti algun document, es comunicarà a l’interessat perquè la completi.

A partir d’aquí es farà l’empadronament i es comunicarà a l’interessat que el tràmit està finalitzat i se li remetrà un volant d’empadronament per correu electrònic.

 

Enllaços amb dades estadístiques i indicadors del municipi:  Institut Nacional d’Estadística