Padró d'habitants

Contacte Població:

Marissa Curanta i Girona

Correu: padrohabitants@pals.cat
Tel.: 972 63 61 61

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El Padró municipal d'habitants és un registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Correspon als ajuntaments la seva creació, manteniment, revisió i custòdia, i a l'Institut Nacional d'Estadística  la coordinació dels padrons de tots els municipis, així como realitzar les comprovacions oportunes.  Des de l'1 de maig de 1996, el Padró municipal  que  es renovava  cada cinc anys, es transforma en padró continu, de gestió informatitzada i amb una revisió, la data de referència de la qual és l'1 de gener de cada any. Cal no confondre el padró municipal d'habitants, que és un registre de la població que realitzen els municipis, amb el cens de població que és una operació estadística estatal sobre l'estructura de la població.

El veïnatge administratiu es refereix a l’empadronament. És objecte de regulació per part de la legislació de règim local, la qual exigeix a tot espanyol o estranger que visqui a territori espanyol, estar empadronat  en el municipi on resideixi habitualment i si resideixen en diversos municipis, en aquell municipi en què habitin més temps l’any.

 

Documentació que cal per empadronar-se i per fer canvi de domicili:

  1. DNI de l’interessat. En cas que sigui estranger, es pot utilitzar o bé el passaport o bé el NIE. Si són menors d’edat que no tenen DNI, s’ha de presentar el llibre de família.
  2. Document acreditatiu del domicili on es resideix, ja sigui l’escriptura de propietat o rebut del pagament de l’IBI, o bé contracte de lloguer, o l’últim rebut d’algun servei com la llum o l’aigua del domicili.
  3. Si la persona que es vol empadronar no és el propietari de la finca o titular del contracte de lloguer, haurà de venir acompanyat de la persona que ho sigui per tal que signi donant conformitat a l’empadronament.
  4. Si es tracta d’un menor d’edat que s’empadrona amb un dels dos progenitors, cal presentar un document d’autorització signat per l’altre progenitor. 

 

Enllaços amb dades estadístiques i indicadors del municipi:  Institut Nacional d’Estadística