Empadronament telemàtic

A partir de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i d’acord amb les noves instruccions de l’INE publicades al BOE el dia 2 de maig de 2020, s’ha incorporat la possibilitat de portar a terme l’empadronament per mitjans electrònics per part dels ciutadans que triïn relacionar-se d’aquesta manera amb l’Ajuntament.

Amb aquesta finalitat, a continuació es detalla el procediment que s’haurà de seguir i la documentació que caldrà presentar.

Empadronament telemàtic: Instruccions i documentació

La persona interessada en empadronar-se de manera telemàtica haurà de presentar una sol·licitud o instància a la seu electrònica de l’Ajuntament on demanarà l’empadronament indicant l’adreça exacta del domicili on pretén fer l’empadronament. La sol·licitud la podrà realitzar amb el certificat digital a nom seu o amb idcat mòbil.

Haurà d’adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

  • DNI, targeta de residència o passaport de l’interessat.
  • Escriptura de propietat o rebut de l’IBI del domicili en cas que sigui propietari.
  • Contracte de lloguer del domicili en cas que sigui llogater.
  • Si l’interessat no és el propietari del domicili o no és el titular del contracte de lloguer, haurà d’adjuntar una autorització escrita i signada pel propietari o el titular del contracte, juntament amb una còpia del document d’identitat d’aquesta persona.
  • En cas que hi hagi menors que també s’hagin d’empadronar, DNI, targeta de residència o passaport del menor. En cas que no tingui aquesta documentació i sigui menor de 14 anys, podrà presentar-se el llibre de família o certificat de naixement.
  • En cas que en el domicili ja hi consti alguna altra persona empadronada, caldrà una autorització signada per aquesta persona on manifesti que autoritza l’empadronament del sol·licitant. També s’haurà d’adjuntar una còpia del document d’identitat de la persona que autoritza.

L’interessat haurà d’indicar el municipi on estava empadronat anteriorment i el seu nivell d’estudis.

Tots els majors d’edat que s’hagin d’empadronar al mateix domicili, hauran de presentar la sol·licitud de manera individual, amb certificat digital o idcat mòbil propi.

Un cop l’àrea del Padró d’Habitants rebi la sol·licitud, es revisarà la documentació aportada i en cas que falti algun document, es comunicarà a l’interessat perquè la completi.

A partir d’aquí es farà l’empadronament i es comunicarà a l’interessat que el tràmit està finalitzat i se li remetrà un volant d’empadronament per correu electrònic.