Participació Ciutadana

Regidora:

Mireia Bonilla i Oliveras
Correu: mbonilla@pals.cat
Hores convingudes

 

Contacte:

Lídia Pera Serrat
Correu: participaciociutadana@pals.cat
Tel: 972 63 61 61


a) Àmbit d’actuació:

  • Participació Ciutadana.

b) Funcions i competències:

  • L’organització de processos de participació ciutadana en tots els àmbits i en col·laboració amb les àrees directament implicades.
  • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.

INFORMACIÓ PER  ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES DE PALS

Com registrar una entitat?
Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.

Les associacions s'han d'inscriure en el Registre d'Associacions  de la Generalitat de Catalunya només a afectes de publicitat.

Un cop registrada l'entitat al Registre d'Associacions  de la Generalitat de Catalunya, podeu fer el tràmit d'inscripció de la vostra entitat al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.

Consulta el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes

DOCUMENTACIÓ:

AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL D'ASSOCIACIONSI ENTITATS

REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES