Policia Local i Seguretat Ciutadana

Contacte Policia Local: 

Telèfon: 972 66 77 77 / 629 311 300
Correu: policialocal@pals.cat
Atenció les 24h, de dilluns a diumenge
Adreça: Plaça Catalunya, s/n, Pals                    

Organigrama:

 • Regidor Governació: Carles Pi  Renart
 • Cap del cos: Sr. Martí Alonso Ferrer
 • Efectius policials: 1 Caporal cap / 1 Caporal / 11 Agents
 • Altre personal adscrit al servei: 1 auxiliar administratiu

HORARI DE RECOLLIDA DE DENÚNCIES: AMB CITA PRÈVIA,
DE DILLUNS A DISSABTES DE 09:30 h A 19:00 h

La Policia Local és un servei de l'Ajuntament de Pals que ofereix prestacions directes a la ciutadania.

La missió de la Policia Local de Pals és protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana per, des de la proximitat i d'acord amb l'ordenament jurídic, vetllar per la seguretat, la convivència pacifica i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i, en especial, dels veïns i les veïnes de Pals.

Per dur a terme aquesta missió, ens basem en criteris de proximitat, compromís, integritat, neutralitat, imparcialitat, voluntat de servei i eficiència.La Policia Local és un servei de l'Ajuntament de Pals que ofereix prestacions directes a la ciutadania.

Equipaments

Material: actualment la Policia Local de Pals disposa de 2 turismes, logotipats, per fer servei al municipi de Pals.
Cada funcionari disposa de material assignat individualment per al desenvolupament de les seves funcions: arma reglamentària, defensa, manilles, guants i xiulet.
Altre material del que pot fer ús la Policia Local de Pals és el següent: desfibril·lador extern automàtic (DEA); etilòmetre; sonòmetre; farmaciola; cons; senyals lluminoses d’accident; etcètera.

Uniforme: tota la uniformitat de la Policia Local de Pals s’ha adaptat al model Policial del Projecte de Policia de Catalunya de l’any 2004.

Dependències 

La Policia Local de Pals té assignats diferents espais de treball, segons les necessitats:

 • Dependències Prefectura: plaça de Catalunya, s/n.
 • Garatge de les dependències (espai on actualment s’emmagatzemen les senyalitzacions de trànsit): plaça de Catalunya, s/n.
 • Magatzem: centre cívic municipal (carrer Enric Fort)

Funcions

Les funcions de la Policia Local de Pals són les que preveu l’article 53 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, i l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya i totes les altres normes d’aplicació.

Per blocs, les funcions es poden classificar en les categories següents:

 • Policia administrativa.
 • Policia judicial i recepció de denúncies.
 • Policia de trànsit.
 • Policia assistencial i/o de protecció.
 • Altres.

Per efectius o servei, les funcions es poden es poden classificar en les categories següents:

 • El caporal  realitza i supervisa tasques dels agents, i cobreix torns.
 • Els agents es distribueixen en 3 torns rotatius (de 8 hores) i cobretorns, per cobrir tots els dies de la setmana, on s’han d’incloure vacances, festius, permisos, assistències als jutjats, custodies de detinguts del partit judicial, llicències sindicals, etc.
 • La seguretat de la via pública es garanteix amb 2 agents per torn.

Els 2 agents de servei de cada torn han de fer diàriament i individualment les següents funcions:

 • Obertura i tancament de les zones de vianants.
 • Repartiment diari de paralitzacions provisionals d’obres, denúncies de trànsit i oficis varis.
 • Atendre tots els requeriments puntuals dels ciutadans (denúncies diverses, requeriments de guals, accidents, queixes vàries).
 • Vigilància i control de les ordenances de circulació.
 • Vigilància i control de les ordenances de policia i bon govern.
 • El servei de nit es sempre de 2 agents, donat que fa especialment funcions permanents de seguretat ciutadana de la ciutat.

El servei de nit també realitza diàriament els acompanyaments als serveis d’urgències i de la farmàcia de torn, i atenen les queixes de sorolls, guals i tots els relacionats amb el trànsit, etc.