Inscripció d'un naixement

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER INSCRIPCIÓ D'UN NAIXEMENT

  1. Qüestionari per a la declaració de naixement (imprès groc que donen a l'Hospital). 
    Omplert i signat pel pare i la mare.

  2. Certificat emès per l'hospital de no haver inscrit el nadó a cap Registre Civil.

  3. Llibre de família si el tenen. En cas contrari se'ls n'expedirà un.

  4. DNI dels pares. En el cas d'estrangers, passaport o permís de residència.

  5. Certificat de matrimoni, si s'escau, en el cas dels estrangers.