Registre civil

Jutge de Pau:

Pere Agustí i Bartrina 

Tel: 972 63 61 61 
Correu: registrecivil@pals.cat 
Horari d'atenció al públic: hores concertades

Contacte Registre Civil:

Marissa Curanta i Girona

Correu: registrecivil@pals.cat
Tel.: 972 63 61 61


El registre civil és una funció administrativa que té per objectiu deixar constància dels fets o actes relatius a l'estat civil de les persones naturals. L’article 1 de la Llei del registre Civil regula que és objecte d’inscripció. Hi trobem les inscripcions principals (ordinàries de defunció, matrimoni en forma civil i religiosa i naixement) i les inscripcions marginals (emancipacions, antecedents penals, pàtria potestat, nacionalitats, canvis de nom, veïnatge civil, separacions, divorcis....).

La inscripció al registre és prova fefaent dels fets a què fan referència els assentaments. Els fets inscrits solament es poden impugnar judicialment si se’n sol·licita simultàniament la rectificació al registre.

El registre és públic i gratuït per aquelles persones que acreditin tenir-hi interès. La llei estableix qui n’està legitimat per sol·licitar la inscripció en cada supòsit i quina és la documentació necessària.

Enllaços amb dades estadístiques i indicadors del municipi:  Institut Nacional d’Estadística