Contraure matrimoni civil

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER CONTRAURE MATRIMONI CIVIL

  1. Instància per sol·licitar la tramitació de l'expedient.
  2. Certificat LITERAL DE NAIXEMENT.
  3. Certificat de FE DE VIDA I ESTAT, que acrediti l'estat de solteria, divorci o viduïtat.
  4. Certificat dels ajuntaments de la localitat on s'ha residit en els últims dos anys que acrediti la residència durant el període esmentat.
  5. Quan presentin la documentació, els promotors hauran de presentar dos  testimonis, que no siguin familiars, que adverin el contingut de la sol·licitud.
  6. A més a més, en el cas que els promotors hagin residit durant els dos últims anys en una població que tingui més de 25.000 habitants, hauran de presentar, també, un altre testimoni que sigui familiar.
  7. Fotocòpia DNI dels contraents i dels testimonis

EN EL CAS QUE UN DELS CONTRAENTS SIGUI ESTRANGER

1.-Certificat de naixement original ,expedit pel Registre Civil del lloc de naixement, legalitzat per les autoritats competents representatives del país d’origen (ambaixada o consolat). Si el certificat no està redactat en espanyol, s’haurà d’adjuntar la traducció feta per un intèrpret jurat (a la mateixa ambaixada o consolat li seran facilitats noms i domicilis d’intèrprets ).

2.- Certificat d’empadronament , acreditatiu del domicili en els dos últims anys, que s’obté a l’ajuntament del municipi on s’hagi residit els dos últims anys. La data d’expedició no pot excedir els tres mesos. Si no es porten 2 anys vivint a Espanya , cal presentar un certificat expedit pel consolat o per l’autoritat competent al seu país d’origen que acrediti el lloc de residència durant els dos últims anys.

3.- Certificat de l’estat civil actual ( que sigui recent, és a dir que no tingui una antiguitat superior a 6 mesos), expedit pel consolat ,ambaixada o autoritat competent del país d’origen. En el cas de ciutadans de França, Alemanya, Luxemburg, Austria, Itàlia, Portugal, Països Baixos, Antilles Neerlandeses, Suïssa i Turquia que desitgin celebrar el seu matrimoni civil a Espanya, hauran de presentar un certificat de capacitat matrimonial o un certificat de la impossibilitat d’expedir-lo essent necessari que vagin al seu Consolat per sol·licitar-lo i per a més informació . Tots els documents estrangers seran originals, estaran traduïts ( si fos necessari) al castellà i/o al català i legalitzats pel Consolat. Es presentarà l’original i la traducció

Tots els documents estrangers seran originals, estaran traduïts ( si fos necessari) al castellà i/o al català i legalitzats pel Consolat. Es presentarà l’original i la traducció.

EN EL CAS QUE UN DELS PROMOTORS SIGUI DIVORCIAT

1. Certificat LITERAL DE MATRIMONI en el qual figuri l'anotació marginal de divorci.

2. En el cas que un tribunal estranger hagués dictat la sentència de divorci, s'haurà d'acreditar l'obtenció de l'exequàtur per la sala primera del Tribunal Suprem.

EN EL CAS QUE UN DELS PROMOTORS TINGUI DECLARADA LA NUL·LITAT DEL MATRIMONI ANTERIOR PER UN TRIBUNAL ECLESIÀSTIC

1. En aquest cas, s'haurà d'aportar un TESTIMONIATGE de la interlocutòria, dictada pel Jutjat de Primera Instància competent, que declari la conformitat de la resolució canònica amb el dret de l'Estat. La interlocutòria haurà de figurar, com a inscripció marginal, en el certificat literal de matrimoni de la persona interessada.

EN EL CAS QUE UN DELS PROMOTORS SIGUI MENOR D'EDAT

1. Els menors d'edat només poden contraure matrimoni si estan EMANCIPATS (l'emancipació és possible a partir dels 16 anys).

2. A partir dels 14 anys, els menors poden contraure matrimoni si ho autoritza el Jutge de Primera Instància.

3. Els menors de 14 anys no poden contraure matrimoni en cap cas.

 

OBSERVACIONS PER TOTS ELS CASOS

La data i l'hora per a la celebració del matrimoni es notificarà una vegada s'hagi completat i aprovat l'expedient previ.