Inscripció d'un naixement

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER INSCRIPCIÓ D'UN NAIXEMENT

  • Qüestionari per a la declaració de naixement (imprès groc que donen a l'Hospital). Omplert i signat pel pare i la mare.
  • Certificat emès per l'hospital de no haver inscrit el nadó a cap Registre Civil.
  • Llibre de família si el tenen. En cas contrari se'ls n'expedirà un.
  • DNI dels pares. En el cas d'estrangers, passaport o permís de residència.
  • Certificat de matrimoni, si s'escau, en el cas dels estrangers.