Serveis Econòmics

Regidor Serveis Econòmics:

Martí Duran i Bofill
Correu: mduran@pals.cat
Hores convingudes

Interventora:

Eva Cabezas Rubio
Correu: intervencio@pals.cat
Tel: 972 63 61 61

 • a) Àmbit d’actuació:
  Hisenda municipal.

 • b) Funcions i competències:
  Les finances públiques, els pressupostos i l’eficiència de la despesa.
  La fiscalització, el control financer i l’assessorament en matèria de retiment dels comptes públics.
  La gestió dels tributs municipals.
  La tresoreria i la recaptació.
  La gestió i l’obtenció de crèdit.
  La gestió patrimonial dels valors i crèdits titularitat de l’ajuntament.
  L’assessorament en matèria de política econòmica.
  La planificació de la política econòmica.
  En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.