Serveis Econòmics

Regidor Serveis Econòmics:

Carles Pi
Correu: alcaldia@pals.cat
Tel: 972 63 61 61

Interventora:

Eva Cabezas Rubio
Correu: intervencio@pals.cat
Tel: 972 63 61 61

 • a) Àmbit d’actuació:
  Hisenda municipal.

 • b) Funcions i competències:
  Les finances públiques, els pressupostos i l’eficiència de la despesa.
  La fiscalització, el control financer i l’assessorament en matèria de retiment dels comptes públics.
  La gestió dels tributs municipals.
  La tresoreria i la recaptació.
  La gestió i l’obtenció de crèdit.
  La gestió patrimonial dels valors i crèdits titularitat de l’ajuntament.
  L’assessorament en matèria de política econòmica.
  La planificació de la política econòmica.
  En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.

Els codis DIR3 per als òrgans gestors, per a les unitats tramitadores i les oficines comptables és el L01171241