Serveis Econòmics

Regidor Serveis Econòmics:

Martí Duran i Bofill
Correu: mduran@pals.cat
Hores convingudes

Interventora:

Eva Cabezas Rubio
Correu: intervencio@pals.cat
Tel: 972 63 61 61


a) Àmbit d’actuació:

  • Hisenda municipal.

b) Funcions i competències:

  • Les finances públiques, els pressupostos i l’eficiència de la despesa.
  • La fiscalització, el control financer i l’assessorament en matèria de retiment dels comptes públics.
  • La gestió dels tributs municipals.
  • La tresoreria i la recaptació.
  • La gestió i l’obtenció de crèdit.
  • La gestió patrimonial dels valors i crèdits titularitat de l’ajuntament.
  • L’assessorament en matèria de política econòmica.
  • La planificació de la política econòmica.
  • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.