E-factura

En compliment del previst a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les empreses que hagin d’emetre factures a l'Ajuntament de Pals, des del dia 15 de gener de 2015, han de presentar-les en format electrònic a través del servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, el qual ja està adherit al Punt General d'entrada de factures de l'Estat (FACe) mitjançant el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.

EMPRESES QUE ESTAN OBLIGADES A ENVIAR-NOS FACTURES ELECTRÒNIQUES:

  • Societats anònimes;
  • Societats de responsabilitat limitada;
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
  • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
  • Unions temporals d'empreses;
  • Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titularització hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

SOC AUTÒNOM

Tot i que no és obligatori, si així ho desitja podrà presentar les seves factures electrònicament.

Queden exemptes de l'obligació de transmetre'ns les factures electrònicament les factures que tinguin un import inferior a 5.000 € i les dirigides als serveis exteriors.

REGISTRE I ENTREGA DE LES FACTURES ELECTRÒNIQUES

El punt general d'entrada (plataforma) de factures electròniques seleccionat per l’Ajuntament de Pals és:

INFORMACIÓ IMPORTANT:

Els codis DIR3 per als òrgans gestors, per a les unitats tramitadores i les oficines comptables és el L01171241

Les factures han de ser amb format XML “facturae”. Els pdf no són vàlids.

Caldrà que en la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra o subministrament, així com el departament o centre al qual s’ha realitzat el servei o obra, o lliurat el material, i en el seu cas els números d’albarà i si s’escau el període de facturació del servei.

Cal utilitzar un certificat digital:

  • Si sou persona física, és suficient amb DNle i amb ldCAT.
  • Si es tracta de persona jurídica, es pot utilitzar el certificat de la FNMT.

PROGRAMES PER GENERAR FACTURES ELECTRÒNIQUES (gratuïts)