Urbanisme i Habitatge

Regidor:

Carles Pi 
Correu: alcaldia@pals.cat
Tel: 972 63 61 61
Horari d'atenció al públic: Hores concertades

Contacte Serveis Tècnics Enginyeria:

Montse Quintana
Correu: mquintana@pals.cat
Tel: 972 63 61 61
Horari d'atenció al públic: Dilluns, Dimecres i Divendres de 10h a 14h. Concertades

Contacte Serveis Tècnics Urbanisme:

Sergi Serra
sserra@pals.cat Tel: 972 63 61 61
Horari d'atenció al públic: Dilluns, Dimecres i Divendres de 10h a 14h. Concertades

a) Àmbit d’actuació:

 • Urbanisme.
 • Obres municipals
 • Habitatge

b) Funcions i competències:

 • La planificació territorial i l’urbanisme.
 • La planificació i, si escau, l’execució de polítiques de rehabilitació en barris i nuclis de població.
 • Les obres públiques en edificis, vies públiques i infraestructures.
 • La gestió delegada de polítiques d’habitatge.
 • El manteniment dels edificis i equipaments municipals.
 • La gestió del patrimoni que estigui directament adscrit a l’Àrea.
 • La tramitació de llicències urbanístiques.
 • La vigilància, control i disciplina urbanística.
 • La gestió i l’atenció ciutadana en matèries relacionades amb les seves atribucions.
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.

Per gestionar tots aquests tràmits s’utilitzen unes eines normatives, que es poden trobar penjades al link del Registre de Planejament, tant les generals com les municipals.  CLIC PER ACCEDIR AL REGISTRE DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC


Cartografia del municipi