Planejament derivat

Aprovació inicial modificació Pla Especial de regulació dels establiments de pública concurrència i del rètols a les zones d'edificació històrica del Pedró i el seu entorn