Anunci de verificació del segon text refós del Pla Especial Urbanístic del Càmping Playa Brava

16/08/2022

El Ple municipal, en sessió ordinària de 28 de juliol de 2022, ha verificat el segon text refós del Pla especial urbanístic del càmping Playa Brava, promogut per la mercantil Arenales de Mar, SA actualment propietat de Balade, SL, el qual incorpora les prescripcions establertes per l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 27 d’octubre de 2021 (exp.núm.1031/2019).

Feta la verificació per part del Ple, es trasllada el document a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix la interposició, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, o del corresponent a la circumscripció del vostre domicili, d’un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació, de conformitat amb els articles 8.1, 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que consideri oportú en defensa dels seus interessos.