BAN ordenaça fiscal número 21

21/07/2023

En el BAN adjunt s'informa que ha esdenvingut definitiva la modificació de l'ordenança fiscal número 21, reguladora de la taxa d'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals (exp. núm. 954/2022),en els termes que s'estableixen aquest document adjunt. 

Informació addicional