Consulta pública prèvia a la Modificació Puntual de l'Estudi de Detall d'Ordenació Volumètrica de l'illa propietat de Arenales de mar, S.A.

07/10/2022

Consulta pública prèvia a la Modificació Puntual de l'Estudi de Detall d'Ordenació Volumètrica de l'illa propietat de Arenales de mar, S.A., avui Balade, S.L., situat al carrer Arenals de mar, parcel·la 1.0 de Pals

L’article 129.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), sota el títol “Principis de bona regulació”, possibilita, en aplicació del principi de transparència, la participació activa dels potencials destinataris en l’elaboració de les normes. A aquest efecte, l’article 133 del mateix text normatiu regula la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments establint que, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament s’ha de substanciar una consulta pública a través del portal web de l’Administració competent, en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

 1. a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
 2. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
 3. c) Els objectius de la norma.
 4. d) Les possibles alternatives reguladores i no reguladores.

Per donar compliment al que disposen aquests articles, es procedeix a substanciar una consulta pública de la Modificació Puntual de l'Estudi de Detall d'Ordenació Volumètrica de l'illa propietat de Arenales de mar, S.A., avui Balade, S.L., sita en el carrer Arenals de mar, parcel·la 1.0 de Pals a través del portal web www.pals.cat, des del dia 7 d’octubre de 2022 fins el dia 28 d’octubre de 2022, ambdós inclosos. La ciutadania i les organitzacions més representatives que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions i aportacions sobre els aspectes plantejats en la present memòria mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques 

 1. a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

La modificació puntual de l'estudi de detall d'ordenació volumètrica de l'illa propietat d'ARENALES DE MAR, S.A., avui BLADE, S.L., situada en el carrer d'Arenals de Mar, parcel·la 1.0 de Pals, té per objectiu la modificació de les condicions edificatóries del bloc (B4) de l'edifici Ponent, únic edifici no construït del conjunt edificatori d'apartaments, ates que ha quedat obsolet i a que presenta els següents problemes:

 • El seu programa funcional, amb apartaments de tamany molt reduït.
 • La tipologia edificatoria en "U", amb un pati interior amb una escala i passera comunitària oberta al mateix.
 • La no utilització de la planta baixa per habitatges.
 • La coberta a dues aigües.
 • La inadequació de les plantes als nous requeriments tècnics i normatius. 
 1. b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Per l'exposat en el punt anterior, es fa necessària la modificació puntual per tal d'adequar les condicions edificatóries del bloc B4 (edifici Ponent) als requeriments actuals, ates que és voluntat del propietari del sòl promoure la construcció del bloc 4 (edifici Ponent), presentant la preceptiva sol·licitud de llicència d'obres majors.

 1. c) Objectius de la modificació puntual

Es mantenen els paràmetres de la normativa urbanística de l'estudi de detall vigent: edificabilitat, ocupació, al9ada reguladora, densitat d'habitatges i límits de parcel·la.

Els objectius de la modificació contemplen les següents condicions de l'ordenació:

 • Es delimita l’àmbit d'aparcament en soterrani del bloc, adequant-lo al compliment de la normativa actualment vigent.
 • En planta baixa es situen habitatges, sense modificar la densitat existent, per tal d’homogeneïtzar l'edificació actual a la resta deis edificis construïts del conjunt edificatori que en disposen.
 • S'adeqüen les alçades de les plantes als nous requeriments técnics i normatius.
 • Es modifica la tipologia edificatoria en "U" amb un pati interior amb una escala i passera comunitària oberta al mateix per la de volumetria compacta, homogeneïtzant així la configuració volumètrica deis edificis restants del conjunt edificatori ja construït.
 1. d) Possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores

Atès que el document contempla la modificació de les condicions edificatóries del bloc 4, mantenint les mateixes condicions reguladores de l'estudi de detall vigent, no es plantegen alternatives a la normativa existent.