Modificació de la sessió plenària prevista pel 22 d'abril

22/04/2020

Mitjançant el Decret núm.297/2020, de 22 d’abril, es posposa la celebració del Ple municipal prevista, amb caràcter ordinari, pel dia d’avui, 22 d’abril de 2020, a les 19.30 hores, a l’endemà, 23 d’abril de 2020, a les 19.00 hores, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors.

2. Dació de compte de la resolució de la Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 en virtut de la qual s’estableixen els preus públics proposats pels Serveis Administratius de l’Àrea municipal de Cultura el 23 de gener de 2020. Exp.núm.91/2020

3. Dació de compte del Decret núm.255/2020, de 26 de març, en virtut del qual es manifesta el suport de l’Ajuntament de Pals al «Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus.
Exp.núm.283/2020

4. Dació de compte del Decret núm.287/2020, de 17 d'abril, en virtut del qual es determinen les mesures que aplicarà l'Ajuntament de Pals amb motiu de la pròrroga de l'estat d'alarma.
Exp.núm.283/2020

5. Aprovació de la modificació de la concessió del servei de recollida d’escombraries, i transport de la fracció rebuig i voluminosos al municipi de Pals.
Exp.núm.32/2020.

6. Dació de compte de l'informe anual de resultats de la funció interventora que exigeix l'article 15 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, en ocasió de la remissió de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Pals corresponent a l’exercici 2019.
Exp.núm.230/2020

7. Dació de compte del Decret núm.196/2020, d’1 de març, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2019.
Exp.núm.190/2020

8. Dació de compte de la Circular informativa de la Intervenció núm.1/2020, de 30 de març, en virtut de la qual s’aproven les instruccions relatives a l’adequació de les actuacions de control de la despesa per a les contingències d’emergència derivades del COVID-19.
Exp.núm.315/2020

9. Dació de compte de la Circular informativa de la Intervenció núm.2/2020, de 31 de març, sobre l’omissió de la funció interventora.
Exp.núm.316/2020

10. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.27, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i casal d’estiu.
Exp.núm.237/2020

11. Aprovació de la compensació econòmica per desequilibri econòmic financer en la concessió del servei públic consistent, per la mercantil Suara Serveis, SCCL, de la gestió, mitjançant la modalitat de concessió del servei públic de l’escola bressol municipal de Pals i, amb aquest efecte, l’explotació de l’immoble i dels bens i instal·lacions que li estan adscrits, en concepte de desequilibri d'explotació pel curs 2018-2019.
Exp.núm.242/2020

12. Mocions.

13. Assumptes urgents.

14. Precs i preguntes.

La celebració d’aquesta sessió no tindrà lloc de manera presencial, sinó mitjançant el servei de videoconferència LOCALRETMEET, que el Consorci Localret ha posat en funcionament per a celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Per accedir a l’esmentada sessió, la qual té caràcter públic, ha de clicar-se a l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/user/ajuntamentpals/live

Per a més informació sobre aquest assumpte poden dirigir-se a l’adreça de correu electrònic secretaria@pals.cat