Ple municipal, el 1 de desembre de 2022

01/12/2022

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper dijous 22 de setembre de 2022, a les 19.30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:
1.- Lectura i aprovació de les actes anteriors.
2.- Dació de compte del Decret núm. 992/2022, de 4 de novembre, en virtut del qual es nomena a la senyora Judit Vázquez Pagès, funcionària interina en pràctiques per a ocupar una plaça d'auxiliar administratiu/va vacant a la plantilla de personal de l'ajuntament de Pals.

3.- Dació de compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2022, en virtud de la qual s'acorda l'establiment dels preus públics proposats per l'àrea municipal de Cultura en el seu informe del 19 de setembre de 2022.

4.-Dació de compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de setembre de 2022, en virtud de la qual s'acorda l'establiment dels preus públics proposats per l'àrea municipal de Cultura en el seu informe del 31 d'octubre de 2022.

5.- Incoació de l'expedient adminsitratiu per a la licitaicó de les obres d'urbanització de Mas Tomasí, fase V-b mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària.

6.-Aprovació provisional de l'expedient per a la imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu de la realització de les obres d'urbanització de Mas Tomasí, fase V-b.

7.-Reconeixement a les noves persones interessades en el projecte, d'una nova audència d'un mes, per aplicació de l'article 113.a) del Decret legisaltiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

8.- Aprovació de l'addenda del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajutament de Pals pel cofinançament i els condicions d'execució i lliurament de la millora de l'enllumneat públic exterior del municipi.

9.- Mocions

10.-Assumptes urgents

11.-Precs i preguntes

Informació addicional

  • Ple 1 desembre 2022