Sessió extraordinària del Ple Municipal, dimecres 2 de novembre

30/10/2022

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió extraordinària, pel proper dimecres 2 de novembre de 2022, a les 19.30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1.- Dació de compte del Decret núm. 878/2022, de 3 d'octubre, en virtut del qual es contracta a la senyora Maria Teresa Servià Moret com a persona laboral fix de l'Ajutnament de Pals per ocupar una plaça de conserge de centre educatiu, pertanyent al grup de classifiació AP.

2.-Dació de compte del Decret núm. 963/2022, de 21 d'octubre, en virtut del qual es contracta a la senyora Irene Arboix Ribas, com a persona laboral per ocupar una plaça d'auxiliar administrativa, vacant a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Pals, amb efectes del 24 d'octubre i fins a la reincorporació de la persona titular al seu lloc de treball, per finalització de la baixa laboral per incapacitat laboral.

3.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit sota la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

4.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit sota la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

5.- Aprovació provisional de la modificació parcial de l'ordenança fiscal municipal núm.21, reguladora de la taza per a l'estacionalment de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

6.- Aprovació definitiva del "Projecte constructiu del camí verd (fase primera) per unir el nucli de Pals amb el nuvli dels Masos de Pals"

7.- Rectificació de l'errada aritmètica de l'annex III de l'informe tècnic de 2 de setembre de 2022 en virtut del qual s'aprova provisionalment l'expedient per a la imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu de la realització de les obres d'urbanització de Mas Tomasi (fase VI-b)

8.- Adhesió al projecte "ePlanet"

Informació addicional

  • Ple municipal