Sessió plenària ordinària juliol 2023

24/07/2023

Es convoca el ple de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper 27 de juliol, a les 19 hores, i a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Dació de compte del Decret núm.749/2023, en virtut del qual es determina la composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent_ Exp.núm.778/2023

3. Dació de compte del Decret del Decret núm.753/2023, en virtut del qual es determina la composició del Consell de Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència_ Exp.núm.782/2023

4. Dació de compte del Decret del Decret núm.754/2023, en virtut del qual es determina la composició de la Comissió d'Estudi i Consulta d'Urbanisme_ Exp.núm.783/2023

5. Dació de compte del Decret núm.728/2023, de 30 de juny, en virtut del qual s’efectua una delegació general d’atribucions de gestió dels assumptes de les diferents àrees d’actuació de l’Alcaldia a favor dels/de les regidors/es_ Exp.núm.784/2023

6. Dació de compte del Decret núm.729/2023, de 3 de juliol, en virtut del qual s'efectua una delegació de competències d'Alcaldia a la Junta de Govern Local_Exp.núm.844/2023

7. Dació de compte del Decret núm.593/2023, de 25 de maig, en virtut del qual es contracta, en règim de laboral temporal, i sota la modalitat d’eventual per circumstàncies de la producció previsible, el senyor Mahamadu Jawo Jawo, per a desenvolupar les tasques de suport a la Brigada Municipal, amb efectes de l’1 de juliol i fins el 31 d’agost de 2023, d’acord amb el Projecte d’ocupació «Brigada Jove 2023 de l’Ajuntament de Pals_ Exp.núm.106/2023

8. Dació de compte del Decret núm.684/2023, de 20 de juny, en virtut del qual es contracta la senyora Maria Encarnación López Nieto com a personal laboral fix de l’Ajuntament de Pals per a ocupar la plaça d’auxiliar administrativa de Turisme, amb efectes a partir de l'1 de juliol de 2023_Exp.núm.101/2023

9. Dació de compte del Decret núm.612/2023, de 31 de maig, en virtut del qual es nomena, per màxima urgència, al senyor Marc Tornabell Noguera, funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, classificada a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, subgrup C1 i amb complement de destinació 16_ Exp.núm.673/2023

10. Dació de compte del Decret núm.613/2023, de 31 de maig, en virtut del qual es nomena, per màxima urgència, al senyor Joan Mac-Cragh Sala, funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, classificada a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, subgrup C1 i amb complement de destinació 16_Exp.núm.671/2023

11. Reconeixement de la compatibilitat de la senyora Maria Virgili Marquès, funcionària en pràctiques de l’Ajuntament de Pals, per a l’exercici de l’activitat privada_Exp.núm.871/2023

12. Ratificació de la modificació dels Estatuts amb motiu dels acords adoptats per l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona en sessió de 9 de març de 2023, d’acord amb la taula de modificació dels Estatuts_ Exp.núm.876/2023

13. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Pals mitjançant la incorporació d’una plaça de nova creació i la modificació del subgrup de classificació de la plaça d’agent de la Policia Local_Exp.núm.835/2023

14. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Pals amb relació a la fitxa d’agent de Policia Local_Exp.núm.887/2023

15. Proposta de festes locals del municipi de Pals per a l’any 2024_Exp.núm.850/2023

16. Delegació, al Consorci de les Vies Verdes de Girona, de la competència en matèria de contractació per licitar o encarregar al seu mitjà propi l’obra d’execució del Projecte constructiu del camí verd (fase primera) per unir el nucli de Pals amb el nucli dels Masos de Pals, i realitzar la seva execució i direcció._Exp.núm.930/2023

17. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Pals corresponent a l’exercici 2022_ Exp.núm.358/2023

18. Aprovació definitiva de la modificació puntual de l’estudi de detall d’ordenació volumètrica de l’illa situada al carrer Arenals de Mar, parcel·la 1.0, de Pals_Exp.núm.686/2022

19. Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a la delimitació de l’àmbit del Pla de Millora Urbana del carrer de la Muralla, 37, de Pals_Exp.núm.991/2021

20. Mocions

21. Assumptes urgents

Precs i preguntes

Informació addicional

  • ple