Informació d'interès públic

INFORMACIÓ 

  • Suspensió de llicències i de tramitació de procediments relacionats amb la implantació d'apartaments turístics. EDICTE PUBLICITAT al BOP

Adjunt: 

COMUNICACIÓ PRÈVIA D'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC

COM ES FA EL TRÀMIT 

  1. Fer el pagament de la taxa d’habilitació de l’habitatge d’ús turístic (ALTA: 60 €   MODIFICACIÓ: 30 €) 
    al nº de compte de La Caixa: ES60 2100 8125 1623 0003 6606 
    Codi entitat 0620290  indicant en el concepte nom i cognom del propietari seguit d’HUT  i disposar del rebut de pagament.
  2. Disposar de la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge 
  3. Disposar del rebut del IBI
  4. Emplenar el formulari de comunicació d’alta d’habitatge d’ús turístic. 

Més informació: info@pals.cat

La manca de dades o inexactitud comportarà la ineficàcia de la comunicació.

Observacions: per efectuar el tràmit de canvi de titular, cal omplir una instància genèrica que trobareu a la seu electrònica.

El període d'inscripció va finalitzar el dia 9 Novembre 2023.