Junta de Govern Local

Es constitueix la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, que quedarà integrada pels/per les membres següents:

Presidència:

Senyor Carles Pi Renart, en qualitat d’alcalde.

Vocals:

Senyora Eva Safont Coll, en qualitat de primera tinenta d’Alcaldia.
Senyor Xavier Coll i Rovira, en qualitat de segon tinent d’Alcaldia.
Senyora Glòria Sicars Badia, en qualitat de tercera tinenta d’Alcaldia.


De conformitat amb l’article 113.3 del ROF assistiran, com a membres convidats/des, les senyores Margarida Sicars Badia i Maria Martín Ortega i el senyor Martí Duran Bofill. Aquests/es assistiran amb veu, però sense vot.

Es determina que la Junta de Govern Local celebrarà sessió constitutiva el 5 de juliol de 2023, a les 18.00 hores i s'estableix que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es convocaran amb una periodicitat quinzenal, i tindran lloc els dimecres no festius, a les 18.00 hores, a la Sala de Reunions de la Casa Consistorial de Pals.