Regidories delegades

Mitjançant Decret d'alcaldia núm 728/2023 s'efectua, a favor dels/de les regidors/es que a continuació es relacionen, una delegació general d’atribucions de gestió dels assumptes de les seves respectives àrees d’actuació, de conformitat amb la definició funcional de cada àrea i amb els camps d’actuació que corresponguin: