Tinents d'alcaldia

El 19 de juny de 2023 es dicta el Decret núm.676/2023, en virtut del qual es nomenen tinents/es d’Alcaldia de l’Ajuntament de Pals, amb efectes de la data assenyalada, als/a les regidors/es que a continuació es relacionen:

  1. Primera tinenta d’Alcaldia: senyora Eva Safont Coll
  2. Segon tinent d’Alcaldia: senyor Xavier Coll Rovira
  3. Tercera tinenta d’Alcaldia: senyora Glòria Sicars Badia

 

Els articles 23.3 de la LRBRL i 47.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (en endavant, el ROF), disposen que els/les tinents/es d’Alcaldia substitueixen, per l’ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l’alcalde/essa, essent lliurement designats/des i remoguts/des per aquest entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, entre els regidors.